ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၆.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး UNICEF (Myanmar) ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၆.၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား UNICEF(Myanmar)၏ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Ms. June Kunugi က အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံပါသည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ Ms. June Kunugi က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ဗ်ဴႏုိစ္ေအရီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းမႈညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ဟုသိရၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ၍ တုိးတက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းလာျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ညီလာခံတြင္ ကမၻာသုိ႔ေ၀မွ်ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNICEF အေနျဖင့္ လည္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေပၚထြန္းေရး၊

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပံုမွန္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (UPR)၏ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၆.၂၀၁၉ UPR အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ က်ား/မတန္းတူရည္တူရွိမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ထိခိုက္ခံစား လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၂)ရပ္၏ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း(UEHRD)ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၆.၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD)ေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Asia Philanthropy Circle (APC)အဖြဲ႔မွ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ကုန္ထုတ္ ရမ္းတိုလာတံတား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြဆံုပြဲက်င္းပ

ေညာင္ေလးပင္၊ ၂.၆.၂၀၁၉ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရိုးေက်းရြာအုပ္စု၌ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရမ္းတိုလာေက်းရြာခ်င္းဆက္ တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႉဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးၾကည္ဇင္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး ေဒၚေနာ္ပြယ္ေဆး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းသူျပည္သား အားလံုးသာတူညီမွ်ခံစားခြင့္ရရွိေရးၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သာတူညီမွ်ခံစားရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေသာေနရာမ်ားကုိ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မေကြးတိုင္းေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၊ လူငယ့္ေရးရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

မေကြး ၊ ၁.၆.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုႏိုင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ Community and Family Services International(CFSI)အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၅.၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား Community and Family Services International(CFSI)အဖြဲ႔မွ Executive Director ျဖစ္သူ Dr. Steven Muncy က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္ဆန္ယန္ေက်း႐ြာသို႔

ဝိုင္းေမာ္၊ ၂၅-၅-၂၀၁၉ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနလင္းထြန္း ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေနဝင္း ၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၊တိုင္းဦးစီး (ဗိုလ္မႉးႀကီး ) ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းေနလင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မူလေနရပ္မ်ားသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္ဆန္ယန္ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အားေပးစကားေျပာ ၾကားၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇-၅-၂၀၁၉ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဆီယံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဝန္ႀကီး႐ုံးစုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အတူ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Dato Lim Jock Hoi တို႔က ပူးတြဲဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၅.၂၀၁၉ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၉)ကို ယေန႔ မြန္လြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ အဆိုပါ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစုိးေအာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။