ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ မသန္စြမ္းအသင္းမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ မသန္စြမ္းအသင္းမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၈

          ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ မသန္စြမ္း အသင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာ ၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေလးထားပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလုံးတန္းတူညီမၽွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑ အသီးသီးမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သာတူညီမ်ွ ရရွိေစရန္အတြက္  ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ နည္းဥပေဒေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ က႑အလိုက္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ မသန္စြမ္းအသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား စည္းလုံးညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ မွသာ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို စုေပါင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေဖာ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ရပ္တည္နိုင္မည့္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေဖာ္ေဆာင္ရန္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေကာ္တီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိ ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ ျပည္သူလူထုက မသန္စြမ္းေဝါဟာရမွစ၍ အစစ အရာရာ သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အျမင္မွန္မွန္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိနိုင္ရန္ အစိုးရ၊ မသန္စြမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီတို႔တြင္လည္း  တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္ေသာ္လည္း စြမ္းေၾကာင္း ျပသနိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ မသန္စြမ္းသူ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္လည္း အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား သာတူညီမၽွ ခံစားရရွိမႈတို႔ ေသခ်ာေစရန္ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ တာဝန္သည္အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အားလုံးကို မခြဲျခားဘဲ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းကို ျပသနိုင္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္လက္လွမ္းမီေရး၊ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားေရး စသည္တို႔တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပား သည့္အတြက္ အတားအဆီးကင္းမဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရရွိခံစားဖို႔ လိုပါေၾကာင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ အုပ္စုတြင္ပါဝင္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္သည္ နို္င္ငံတကာ တြင္လည္း အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားမၽွတမႈရရွိပိုင္ခြင့္ (Access to Justice) ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ တရားမၽွတမႈရရွိနိုင္ေရး ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ အားလုံး ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အားလုံးညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာနို္င္ငံမသန္စြမ္း သူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ယာယီဥကၠ႒ ဦးသိန္းလြင္က အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ (၂) ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္လာသည့္ မသန္စြမ္း အသင္းအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News