ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာႏုိင္ငံအမိ်ဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အာရွ- ပစိဖိတ္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔တုိ႔က လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ဇူလိုင္ ၃၁၊ ေနျပည္ေတာ္

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာႏုိင္ငံအမိ်ဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ကြ်မ္းက်င္သူ  Ms. Mohottalatage Thanuja Dayadari Navartne ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုပါသည္။

          ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားလူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ခုိင္မာေစေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ မသန္စြမ္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုစသည့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအလုိက္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဓိကသက္ဆုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRC)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ခဲြျခားမႈပေပ်ာက္ေရးစာခ်ဳပ္ (CEDAW)၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ (CRPD) တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစဲြသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရသူ မ်ားအားျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ေပးလုိက္ေသာ အရြယ္မေရာက္ ေသးသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္တုံ႔ျပန္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊  မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္မႈ လက္လွမ္းမီႏုိ္င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၂၀-၂၀၂၄) တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  

FacebookTwitter