ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ UNICEF ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Mr. Robert Jenkins ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၄
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္  နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ UNICEF ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Education Associate Director ျဖစ္သူ Mr. Robert Jenkins ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။        ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ ရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎မွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသက္(၂)ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ (MCCT) ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ မသန္စြမ္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈ(ECI)ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ UNICEFႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။

FacebookTwitter

Recent News