ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ (UPR) အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

ဇြန္လ ၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္

          ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ (UPR) အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂) ရပ္ အစည္းအေဝး (၂/၂၀၁၉) ကို ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကားပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကားရာတြင္ UPR ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့နိုင္ငံအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ပုံမွန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔နိုင္ငံအလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို တင္ျပ၍ သုံးသပ္မႈခံယူရန္ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအႀကံျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကို ၅ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ တင္သြင္းရာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ နွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာတို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ႐ုံးသို႔ ေပးပို႔တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုတတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာ ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆုံးထား၍ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာအေပၚ သုံးသပ္မႈ ခံယူခဲ့စဥ္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံေပါင္း (၉၃) နိုင္ငံမွ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ (၂၈၁) ခ်က္အနက္ မိမိတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၆၆) ခ်က္ လက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုအႀကံျပဳခ်က္ (၁၆၆) ရပ္ အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ က႑ (၁၂) ရပ္ ခြဲေဝထားရွိၿပီး က႑ (၁၂) ရပ္အေပၚ ေဆာင္ရြက္မည့္ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွာ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ က႑(၂) ခုကို တာဝန္ယူထားရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါက႑ (၂) ခုမွ က်ား မ တန္းတူ ရည္တူရွိမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားမႈမျပဳေရးကိစၥဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂) ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား အဆင့္ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက က႑အသီးသီးဆိုင္ရာ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးနိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ခံ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နွင့္ ပူးေပါင္းညႇိနိႈင္းၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ႏွင့္ ဩဂုတ္လတြင္ အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔သြားရန္ ညႊန္ၾကားမႈ ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ေပးပို႔သည့္ ပုံစံမ်ား ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ျပဳစုရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ ရလာဒ္မ်ားကို ကိန္းဂဏန္း စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေရးသားျပဳစုၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂) ရပ္၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္ အခ်က္(၃၀) အေပၚ က႑ (၄) ခုခြဲ၍ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က႑အလိုက္ အက်ံဳးဝင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာေရးသားရမည့္ သတ္မွတ္ပုံစံမ်ား၊ အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာၾကသည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၂)ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။  

          ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာနုိင္ငံက ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမႈေဘာင္၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမူေဘာင္၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ Country Program ၊ MoU ၊ MoAမ်ား ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်စုစည္း ေရးသားရန္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔နုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရလာဒ္မ်ားကို ကမၻာကသိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News