ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ASEAN-ERAT အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၆.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ASEAN-ERAT အဖြဲ႔ကုိယ္စားျပဳ၍ အာဆီယံအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးဌာန၊ ဌာနအႀကီးအမွဴး ေဒါက္တာစည္သူေဖသိန္းႏွင့္ AHA Center ၏ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာMr. Arnel Capili တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က ယေန႔မြန္လြဲပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါ သည္။
    ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ASEAN-ERATအဖြဲ႔က လာေရာက္ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကနဦးလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ဆန္းစစ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံ စာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အႀကိဳညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ယင္းသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္္အခက္အခဲမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ေရရွည္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာဆီယံႏွင့္မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News