ဖားကန္႔ေဒသ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၄-၆-၂၀၁၉
    သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဦးအုုန္းဝင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အသင္း႐ုံးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ဖားကန္႕ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ယေန႔ ေတြ႕ဆုံရေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဖားကန္႕ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မႈႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႕ေဒသတြင္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္  ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနထုိင္ႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႕ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးပါက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ အေသးစားလုပ္ကြက္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္အေခ်ာထည္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရး၊ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး လံုၿခံဳစြာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ဆက္လက္၍သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး၊ ဦးအုန္း၀င္း က ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရေသာ ေျမဆီလႊာမ်ားေနရာတြင္ ေျမဆီလႊာေကာင္းတစ္ခု ျပန္လည္ရရွိရန္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ပါေၾကာင္း၊ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ေရရွည္အက်ဳိးရွိရွိ သုံးစြဲၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ယခု အခ်ိန္ကပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္အတြက္ ဝိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအၾကံျပဳၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းခ်ျခင္းကို (၂)ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႕ေဒသတြင္ ယေန႔ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေက်ာက္မ်က္အသင္း ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့မႈႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ အ႐ိုင္း၊ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ား အေရာင္းျပပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္မ်ား ေနရာခ်ထားေပးမႈႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေန၊ ဥ႐ုေခ်ာင္း ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္တြင္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့မႈ
အေျခအေန၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကြက္မ်ား သတ္မွတ္ခ်ထားေပးမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ျဖဳိးတိုးတက္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျဖည့္စြက္ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News