ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းႏွင့္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတုိ႔ ဖားကန္႔ေဒသ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၆.၂၀၁၉
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းႏွင့္ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတုိ႔သည့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။
    ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ဖားကန္႔ေဒသ အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ မူဝါဒ၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကရန္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အသီးသီးဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပးၿပီး မူးယစ္သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေပးရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း အတာျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနခ်ိန္တြင္ ေလာဘေၾကာင့္ အသက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရွာင္ရွားသင့္ပါေၾကာင္း၊ သစ္ေတာႀကိဳး ဝိုင္းေျမႏွင့္ ရတနာေျမဆုိသည္မွာ ဥပေဒအရအၿမဲတမ္းအေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေအာင္ ေဖၚေဆာင္ ေပးရန္ႀကိဳး ပမ္းေနပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ဖားကန္႕ေဒသထြက္ ေက်ာက္စိမ္းကုိ ကမၻာေပၚတြင္ လူသိမ်ားပါေၾကာင္း၊ ရတနာဆုိသည္မွာ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိရန္ သက္တမ္းၾကာရွည္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘ႑ာေငြလုိအပ္ရာ ေက်ာက္မ်က္မွရရွိ သည့္ အခြန္ေငြမ်ားသည္မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဖားကန္႔ေဒသသည္ ႏွစ္စဥ္မုိးေရခ်ိန္ ၆၀လက္မအထက္ ရြာသြန္းေလ့ရွိၿပီး သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ လုပ္ကြက္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ စနစ္တက်တူးေဖၚလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက အက်ိဳးေပးလည္း ေကာင္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာေအာင္က ဖားကန္႔ေဒသရွိ လက္ရွိအေျခအေန၊ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾကေသာသူမ်ားက ရတနာေျမကုိ မုိးတြင္းကာလ(၃)လတာ ရပ္နား ထားမည့္အေျခအေန၊ ဥရုေခ်ာင္းေျမထိန္းနံရံႏွင့္ႏုန္းတားတာမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန၊ မုိးေကာင္း-ဖားကန္႔ကားလမ္း ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္မည့္အေျခအေနႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးမည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔က ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။
    ထုိ႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေဝေအာင္ကမၻာေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ၊ ရတနာေရႊအိတ္၊ ေတာက္ပေသာၾကယ္အလင္း၊ ျမန္မာပထမေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီတုိ႔က စုိက္ပ်ိဳး ထားေသာ အေကးရွား(မန္ဂ်န္ရွား)ပင္မ်ား ဆန္ခါႏြံကန္မၿပိဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News