ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ Gender Equality Network (GEN)ႏွင့္ ILO Myanmar ရုံးမွ ဆက္ဆံေရးအရာရွိတုိ႔က သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၆.၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးအား က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ Gender Equality Network(GEN)အဖြဲ႔ ႏွင့္ ILO Myanmar ရုံးမွ ဆက္ဆံေရး အရာရွိျဖစ္သူ Mr.Rory Mungoven တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔တုိ႔က ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။
    က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခ အေနမ်ား၊ ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားအား ယခုႏွစ္ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေရး ျပင္ဆင္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိအဆင့္တြင္ သာမက တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ ျပဳစု လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာ Universal Periodic Review(UPR)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ CEDAW ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာစသည့္အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုေရးသားရာတြင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္၍ က်ား/မေရးရာတန္း တူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ဆက္လက္၍International Labour Organization(ILO) Myanmarအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္  မတူညီေသာ အသုိက္အဝန္းမ်ားအၾကား လူမႈသဟဇာတမွ်တေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ILOႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတုိးတက္လာေစရန္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ UEHRDျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓမၼေစခုိင္းမႈလုံးဝမရွိျခင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးကုိ အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားတြင္ ILOက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News