ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ (၃/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၆.၂၀၁၉
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏ (၃/၂၀၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ UEHRD ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ (၁)၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၂) နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊ အတြင္းေရးမႉး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ UEHRD ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးတိုးေအာင္ ၊ UEHRD ေကာ္မတီ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးညီၿငိမ္းေအး ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယခု အစည္းအေဝး သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည့္ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရး၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ UEHRD အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးကိစၥမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲကိစၥမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားမွာလည္း စီမံကိန္း/စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရ မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီ၏ ရန္ပုံေငြမ်ားအား သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္  ဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို စာရင္းစစ္ေဆးခံယူ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး နိုင္ငံတကာစာရင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က စာရင္းစစ္ေဆး ခံနိုင္ေရး အတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကာလတိုလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးသည္လည္းအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားမွာ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန႔္ေဝေရးႏွင့္ အေျခခံျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေရးတို႔တြင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အာဆီယံႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ UNHCRက အာဆီယံ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္  ပံ့ပိုးကူညီနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးသည့္အခါ လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Rule of Law)ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲရန္မွာ ၄င္းတုိ႔ ေနထိုင္ရာ ေဒသ၏ ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိျခင္းတုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ UEHRDေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိနုိင္ရန္ အတြက္ အျမန္ဆံုးတင္ျပေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္တြင္ ဒုတိယဥကၠဌ (၂)၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ အေၿခအေနမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News