ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ကမာၻ႔ဘဏ္မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၇

          လူမႈဝန္ထမး္၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ကမာၻ႔ဘဏ္အဖဲြ႔အစည္းမွ Director for Myanmar, Cambodia and Lao PDR ျဖစ္သူ Ms. Ellen Goldstein ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အဖဲြ႔အစည္းအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ ()ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အစီအစဥ္ (MCCT) အတြက္ ကမာၻဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္းသက္သာေခ်းေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ပူးေပါင္း က်ခံ၍ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းဆို္င္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ UEHRD တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊  ေနရပ္စြန္ခြာသူမ်ား ေနထိုင္ရာစခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆဲြအတည္ျပဳႏိုင္ေရး ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter

Recent News