ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ (၁/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးက်င္းပ

၂၉.၇.၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္            

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ (၁/၂၀၁၉) အစည္းအေဝးကို  ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္သည္ ေမြးစမွ အသက္(၈)ႏွစ္အ႐ြယ္အထိျဖစ္ၿပီး အသက္(၈)ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ ေသာ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ နည္းစနစ္မွန္ျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ထားရမည့္ အသက္အ႐ြယ္ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကာလသည္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဤအသက္ အရြယ္အတြင္း ခံစားရရွိေစေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒကိုျပဌာန္းခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ နည္းဥပေဒကိုလည္းေကာင္း ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊  ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ လုပ္ငန္းအားျဖင့္ မိဘမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားပါ သိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မူႀကိဳမွာ အစိုးရ၊ပုဂၢလိက၊ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူႀကိဳဟူ၍ ၃ မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္ က်န္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိသည့္အတြက္ မူႀကိဳတက္ေရာက္ႏိုင္ေရးကို အားလုံးဝိုင္းဝန္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိေန႔ကေလးထိန္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ဥပေဒအရ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္  ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၉၉)ေက်ာင္းသာ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ (၁၂၈) ေက်ာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား (၁၀၂၅)ေက်ာင္းရွိ တာဝန္ခံႏွင့္  စာသင္ဆရာမမ်ားကို လစာႏွင့္  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေၾကးမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ေန႔ကေလးထိန္း မိခင္ဝိုင္း (၆၄၂) ဝိုင္းကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ECCD မူဝါဒကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျပင္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တိုင္းတာစစ္ေဆးရန္ အတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးပံ့ပိုးျခင္းဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို တတ္ကြၽမ္းနားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ အဖြဲ႕ျဖင့္  ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ (၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္မိဘမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက်နည္းစနစ္မွန္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူႀကိဳမ်ား၊ ေန႔ကေလးထိန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည့္သူမ်ားသည္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ေန႔ကေလးထိန္းမ်ား၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မွီရန္ႏွင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီလည္း လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊  ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စနစ္တက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ  ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

           ဆက္လက္၍  ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အေပၚ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter