ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား ျမန္မာနားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀န္း အတြင္း ၀င္ဆံ့ႏုိင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ အပိုင္း (၂) မွ ကၽြမ္းက်င္သူ Ms. OGAWA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၈) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕(Japan International Coopertion Agency-JICA) အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသုိင္းအ၀န္း အတြင္း ၀င္ဆံ့ႏုိင္မႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ အပိုင္း(၂) (Sign Language Project Phase II) မွ ကၽြမ္းက်င္သူ Ms. OGAWA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။

    ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာ၌ နားမၾကားသူမ်ားရဲ႕ ဘာသာစကားကုိ လူသိမ်ားေစရန္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔  ေလ့လာေရးခရီး ေစလႊတ္၍ သင္ၾကားမႈ နည္းပညာမ်ား စနစ္တက်ေလ့လာသင္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နားမၾကားသူမ်ား ကုိယ္တုိင္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးႏိုင္သည္အထိ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နားမၾကားသူမ်ား အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News