ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္မွ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ဥပေဒကုိ ေလးစားလိုက္နာ ကုိယ္ပုိင္စြမ္းရည္ကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ေမလ (၁၈)ရက္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ေမ(၁၈)ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး အတြင္းရွိ သင္တန္းေက်ာင္း/ ဌာန/ မူၾကိဳေက်ာင္း မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ခံ အရာထမ္း/ အမႈထမ္း မ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Image removed.


        ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ဥပေဒကုိ ေလးစား လိုက္နာရန္ႏွင့္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္း/ စည္းကမ္း အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  လုပ္ငန္း တာ၀န္ၾကီး (၈)ရပ္ကုိ သမားရိုးက် မျပဳလုပ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမင္၊ လူမႈေရး အျမင္မ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျပီး လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္စြမ္းရည္ကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေဖာ္ထုတ္ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

        ဆက္လက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးဗဟုိ ဂိုေဒါင္သို႔ သြားေရာက္၍ သဘာ၀ေဘး မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ ထားမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္  ေပးခဲ့ကာ ကမၻာေအး ေစတီလမ္း အမွတ္(၆၄)ရွိ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဂဟာ (Day Care Center for Older People) ႏွင့္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ႏွင့္  ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ဗဟုိဌာန (Central Early Childhood Care & Development Centre) တို႔ အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter

Recent News