သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver) အခ‌ေပးသင္တန္း

ရန္ကုန္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အ‌ေနျဖင့္ စနစ္တက်ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းပညာမ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ လူငယ္/လူရြယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ (Care giver)သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၅)ကုိ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၌ (၁.၉.၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ (၂၂.၁၀.၂၀၁၅)ထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅)ကုိ အခေပးသင္တန္းအျဖစ္ သင္တန္းသား တစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀/- ႏႈန္းျဖင့္ အဆုိပါေဂဟာတြင္ (၂၃.၁၁.၂၀၁၅)ရက္ေန႔၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသူမ်ား ေလ်ွာက္ထား ႏုိင္ပါသည္ -

      (က) အသက္(၁၈)နွစ္ျပည့္ၿပီး အနည္းဆုံး အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

      ( ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျဖစ္ရမည္။

      ( ဂ) သင္တန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္း တက္ေရာက္နုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

       သင္တန္းကာလ(၈)ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ အမွတ္(၆၄)၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း- ၀၁ ၆၅၇၉၁၄/ ၀၁ ၆၅၇၀၁၃ သုိ႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

FacebookTwitter