ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ေမလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးခဲ့မႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔႕ခဲရသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ကံမၿမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

      ေမလ(၁၃)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႔နယ္၊ ပါးပြတ္ေက်းရြာ၊ အ‌ေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သရက္ၿမိဳ႔နယ္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဖိုး‌ေငြႏွင့္ ဆန္ရိကၡာဖိုး‌ေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါသည္။

      အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ အားေပးကာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူတို႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း‌ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္မွ ကယ္ဆယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း(၉)မ်ိဳးႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဖိုး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ ၿပိဳလဲအေဆာက္အဦ(၄)ခုႏွင့္ အမိုးအကာပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္(၁၄၄)အိမ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္း (၃၈၇၉၂၀၀)က်ပ္ႏွင့္ ပါးပြတ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၆၀၀၀၀)တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ကစားစရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဒသခံ တစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ေဒသခံမ်ား ေဆြးေႏြးၾကရာ ပါးပြတ္ေက်းရြာ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းကို ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ေစာင္း ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ အားေပးစကား ေျပာၾကားပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ကံမၿမိဳ႔နယ္၊ ေက်ာက္ေစာင္းေက်းရြာ အ‌ေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကံမၿမိဳ႔နယ္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ကာ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အျမန္ဆုံးေထာက္ပံ့နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့့့္ ေအာင္ျမင္နိုင္မႈမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ hotline တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၀၆၇-၄၀၄၆၆၆၊၀၆၇-၄၀၄၇၇၇)တို႔ကို ဆက္သြယ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

       ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္မွ ကယ္ဆယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

       အစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း(၉)မ်ိဳးႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဖိုး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ရာ အိမ္တခုလုံးၿပိဳလဲသည့္ အိမ္(၁၅)လုံးႏွင့္ အမိုးအကာ ပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္(၆၁၉)ခုအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြစုစုေပါင္း (၁၆၅၅၃၆၀၀)က်ပ္တို႔ကို သက္ဆိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံသို႔လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ကစားစရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ေလေဘးေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည့္ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားအား ေနအိမ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္သြယ္တန္းနိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၈)သိန္းအား ေက်းရြာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ပါသည္။

     ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိရာ ျပည္မူႀကိဳ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ၍ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းရွိ ဆရာမမ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ၿမိဳ႔ရွိ ခရိုင္ကယ္ဆယ္ေရး သိုေလွာင္႐ုံသို႔ သြားေရာက္ၾကည္ရႈခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ျပင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴခရိုင္၊ ေပါက္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၀)အုပ္စုမွ ေက်းရြာေပါင္း (၁၆)ရြာတြင္ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသီးေႂကြျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေသာ အိမ္ေျခ(၂၇)လုံး၊ အမိုးလန္(၆၉)လုံး၊ မိုးသီးေႂကြက်မႈေၾကာင့္ အမိုးေပါက္အိမ္ေထာင္စု(၃၇)လုံးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၃၄၇၀၀၀၀)က်ပ္အား ေပးအပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News