လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၁၇) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UNICEF အဖြဲ႔အစည္းမွ Senior Social Protection Consultant ျဖစ္သူ Mr. Philip Goldman ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထို႔သို႔ေတြ႔ဆံုံရာ၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး လူမႈေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      အလားတူ ( ၁၂း၀၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း အပါ အဝင္ ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႔(၉)ဖြဲ႔ ေပါင္းစုဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးဂြမ္ရွာေအာင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္‌စြန္႔ခြာေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ပံ့ပိုးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားေဘးကင္းလုံျခဳံစြာျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      ထို႔အျပင္ ေန႔လည္(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ The Leprosy Mission Myanmar (TLMM) အဖြဲ႕အစည္းမွ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဇာ္မိုးေအာင္မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Early Childhood Care and Development ( ECCD ) အျပင္ Early Childhood Intervention (ECI) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးက႑တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လူတိုင္း အက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္နိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔အတြက္ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အက်ိဳးရရွိေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News