လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား The Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၂၀) -

        လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအားThe Lutheran World Federation, LWF(Myanmar) မွ Regional Representative ျဖစ္သူ Mr. David H Mueller ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

       ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ The Lutheran World Federation, LWF (Myanmar) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း ျပည္သူလူထုအေပၚ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News