လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၅) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ H.E Mr.Paul R. Seger ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ႏွစ္နိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးအပ္ခဲ့သည္‌့ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာပါက တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြား လာပါက Focal ေဆာင္ရြက္မည့္ပုဂၢိဳလ္ ထားရွိေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာန (EOC)သို႔ ပံ့ပိုးကူညီရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      အလားတူ ေန႔လည္ (၁၄း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ဂ်ပန္နိုင္ငံ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) မွ Attached to the Minister’s Secretariat Senior Advisor to Director-General, Water and Disaster Management Bureau ျဖစ္သူ H.E Dr. Koji IKEUCHIႏွင့္အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္နိုင္ငံ ႀကဳံေတြ႔လ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သဘာဝေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေျမယာ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan MLIT) အၾကားေရး ဆြဲထားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခၽြန္လႊာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ သဘာဝေျမၿပိဳဆည္အား ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

       ဆက္လက္၍ ညေန (၁၅း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္နိုင္ငံ သံအမတ္ H.E. Mr. Andrew Patrick ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အာဟာရဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News