လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား The World Bank မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၂၇) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ‌ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Managerျဖစ္သူ Mr.Abdoulaye Seck  ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ကမၻာ့ဘဏ္မွ  ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေရေဘးတြင္ Post Disaster Needs Assessment of Floods and Landslides စာအုပ္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ Country Partnership Framework ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္သည့္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကမၻာ့့ဘဏ္မွ အနာဂတ္တြင္ ကူညီေပးနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News