ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုနိုင္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၅-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးမွဴး႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳ၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ပါက ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ား ဆုံးရႈံးမႈေလ်ာ့နည္း သက္သာေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဟသၤာတခရိုင္ သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁၁၈၅၀၀၀)ႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ေလေဘးသင့္ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ က်ပ္(၁၀)သိန္းတန္ဖိုးရွိ စာေရးကိရိယာ ပစၥည္း(၁၂)မ်ိဳးအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

      ၄င္းေနာက္ ခရိုင္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးမွဴး႐ုံး၊ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ၍ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္အိမ္ေထာင္စု ျပည့္မီရန္ ျဖည့္တင္းထားရွိေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား လၽွင္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ဟသၤာတၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာက္ရွိေစျခင္းျဖင့္ ေဘးဒဏ္ခုခံနိုင္စြမ္းရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေပၚေပါက္လာေစေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေရး၊ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ေရး၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိနိုင္ငံ၊ မိမိေဒသႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖစ္ေစေရး၊ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ား၊ သင္တန္းဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင္‌့တင္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

      မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ကယ္ဆယ္ေရးသိုေလွာင္႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန(၂)ခုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ထိေတြ႔ၿပီး ျပည္သူဗဟိုျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ၿပီး သဘာ၀ေဘး ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ပါက သတင္း အခ်က္အလက္ မျပတ္ေတာက္ေစေရး တပ္ဆင္ထားရွိသည့္ Single Side Band (SSB) ဆက္သြယ္ေရး စနစ္အား လပြတၱာခရိုင္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

       ယင္းေနာက္ ပုသိမ္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဤေက်ာင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

       ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြး ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင္‌့အလမ္းရရွိေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္း အေျချပဳႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ အထူးစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆြးေႏြးၿပီး စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ပုသိမ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသို႔ ဝင္ဆံ့နိုင္ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူမ်ား အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေစရန္ လူမႈ၀န္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အျပည့္အဝ ခံစားနိုင္ေစေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားၿပီး လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားရွိသည့္ ကေလးမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၿပီး ကစားစရာႏွင္‌့ မုန္႔မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News