ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး(၁/၂၀၁၆) က်င္းပ

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၆)ကို ဇြန္လ(၁၀)ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမွ အမွာစကား‌ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအစည္းအေဝးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္း၊

       အစိုးရအဖြဲ႔အသစ္အေနနဲ႔ ျပည္သူကို ေရွ႔ရႈၿပီး ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ဒုတိယ အနိမ့္ဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္၍ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

      ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိအ‌ေျခအေနကို ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

       မိမိတို႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ား သိရွိနိုင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပေပးရန္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

       ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါရွိၿပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သလို ထပ္မံေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးအဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး စီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကို အျမန္ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၄)ခုအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

      ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္းႏွင့္ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမ်ား၊ က်ေရာက္လြယ္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံနိုင္ရည္ရွိေသာ အ‌ေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

       ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑၊ လၽွပ္စစ္က႑၊ ဆက္သြယ္ေရး က႑မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ျမင့္မားေရးအတြက္ကိုလည္း အ‌ေျခခံမွစ၍ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ 

      မိရိုးဖလာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အသားငါး ထုတ္လုပ္ေရးက႑မ်ားကိုလည္း သိပၸံနည္းက် အဆင့္ျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

       ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးဇုံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက္လည္း ‌ေျမေနရာမ်ား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအမံမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News