လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၂၇) -

      သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာကို ပိုမိုအသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊ ဌာနအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနျဖင္‌့ အာကာသနည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာနိုင္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႔အေျခစိုက္ United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response(UN-SPIDER)တို႔ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာကာသနည္းပညာ အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး အႀကံျပဳအစည္းအ‌ေ၀းကို ယေန႔နံနက္(၀၉း၃၀)တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအ‌ေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားရာတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ UN-SPIDER တို႔ယခင္ကပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈကို အသုံးခ်ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရမႈမ်ား နည္းနိုင္သမၽွနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ National Spatial Data Infrastructure(NSDI) စီမံကိန္း၊ One Map Myanmar Project တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ ၿဂိဳဟ္တုပုံရိပ္သုံးနည္းပညာ (Remote Sensing)ႏွင့္ ပထဝီဝင္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (Geographic Information System - GIS) တို႔ကို ေပါင္းစပ္အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပုံမွန္အေျခအေနတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား မိုးေလဝသဆိုင္ရာ ထူးျခားသတင္းအခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျမန္ဆုံးစုေဆာင္းၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ အေရးေပၚ အေျခအေန စီမံခန႔္ခြဲမႈဗဟိုဌာန(EOC)ကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္ဒိုင္းမူေဘာင္ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး အတြက္ နည္းပညာမ်ားတိုးတက္ အသုံးခ်နိုင္ေရး၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      အစည္းအ‌ေ၀းသို႔ UN-SPIDER, UNISDR, UN-Habitat, ICIMOD, ADPC, Digital Globe ႏွင့္ NDRCC မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း(၁၄)ခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ "Training on Landslide Hazard and Damage Assessment" (၄)ရက္ၾကာသင္တန္းကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

Recent News