ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (၂/၂၀၂၀) အစည္းအေဝးက်င္းပ

စက္တင္ဘာ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ (၂/၂၀၂၀)အစည္းအေဝးအား ယေန႔ နံနက္ (၉:၃၀)အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Virtual အစည္းအေဝးအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ပါ ေဒသအလိုက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၉.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္(၂၀၂၀-၂၀၂၄) ပါ ေဒသအလိုက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မေကြး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား COVID - 19 စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ သက္သာေရးအစီအစဥ္အရ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၉.၂၀၂၀ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေထာက္ပံ့မႈ တစ္ႀကိမ္ မရရွိေသးေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ COVID - 19 စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ သက္သာေရးစီမံခ်က္ (CERP) အရ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့ျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID - 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ေဒသခံေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (Online Training) ပို႔ခ်

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၉.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း COVID – 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ေဒသခံေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္း (Online Training) သင္ၾကားျခင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ သက္ႀကီးဘိုးဘြား မ်ားအတြက္ COVID – 19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ပုံမွန္စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၈.၂၀၂၀ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆမီးၿမိဳ႕တို႔ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အသက္ (၈၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ (၈၅)ႏွစ္ေအာက္ ဘိုးဘြားမ်ား အတြက္ COVID – 19 စီးပြားေရး ကုစားမႈ အစီအစဥ္အရ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီး ဌာနက ပုံမွန္စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ တိန္းလက္ဝေက်း႐ြာရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ(၃)လစာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႔က ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ COVID–19 စီးပြားေရး ကုစားမႈအစီအစဥ္အရ အထူးလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉-၈-၂၀၂၀ COVID -19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ COVID – 19 စီးပြားေရးကုစားမႈ အစီအစဥ္ (CERP) စီမံခ်က္အရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔ရွိ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၊ အနာႀကီးေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ေဂဟာ မ်ားအတြက္ အထူးလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပံ့ပိုးကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကို ယေန႔တြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၈.၂၀၂၀ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလဆိပ္သို႔ပို႔ေဆာင္

ရန္ကုန္၊ ၂၇.၈.၂၀၂၀ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္လခန႔္အၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသား (၁၈)ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး(၇)ဦး စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးတို႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ (၃)နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၾကရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ‌ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအေထာက္အကူေပးေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒစာအုပ္မ်ား ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၈.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕က ဥပေဒ အေထာက္အကူေပးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၇) စာအုပ္မ်ားလႉဒါန္းျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လာေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လက္ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လူငယ္လုပ္အားေပးအစီအစဥ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၈.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၄) အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္ လူငယ္မ်ားအား အသိေပး ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္တြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။