လူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း

သင်တန်းကျောင်းအခြေပြုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း ၁။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနသည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သော ကလေးနှင့်လူငယ်များအတွက် လူငယ်သင်တန်း ကျောင်း (၁၀)ကျောင်း ဖွင့်လှစ်၍ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊မိဘမဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးများ၊ လေလွင့် ကလေးငယ်များ၊ လမ်းပေါ်နေကလေးများ၊ ကလေးသူငယ်တရားရုံးမှ အမိန့်ချမှတ်၍ အကျင့် စာရိတ္တပြုပြင်ရန် ပို့အပ်လာသောကလေးများ၊ ကလေးသူငယ် တရားရုံးတွင် ပြစ်မှုရင်ဆိုင်ဆဲ ကလေးများ၊ ကလေးသူငယ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၂ အရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်သူများ အား လက်ခံ၍ အခြေခံစားဝတ်နေရေး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း၊ အကျင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက် လူမှုဝန်ထမ်းနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အတန်းပညာ၊ သက်မွေးပညာများ သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် သင်ကြားနိုင် ရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကလေးသူငယ် (၁၅၉၀)ဦး ကို လက်ခံစောင့်ရှောက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းအစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲအစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်မြို့နယ်(၂၇)မြို့နယ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ် တိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးရာ ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုသည်မှာ ရပ်ရွာအတွင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ များဖြေရှင်းရာတွင် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးထားသော