မသန်စွမ်းသူများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း

    လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မသန်စွမ်းသူများအား သင်တန်းကျောင်းအခြေပြုစောင့် ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အသက်အရွယ်နှင့် မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက် အောက်ပါသင်တန်းကျောင်း(၈)ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ပြီး မသန်စွမ်း သူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

(က) မျက်မမြင်ကျောင်း(၂)ကျောင်း(ကြည့်မြင်တိုင်၊ စစ်ကိုင်း) ( ခ) နားမကြားသောကလေးများကျောင်း(၂)ကျောင်း (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) ( ဂ) မသန်စွမ်းသက်ငယ်သင်တန်းကျောင်း(၂)ကျောင်း (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) (ဃ) မသန်စွမ်းကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ (၁)ခု (ရန်ကုန်) ( င) မသန်စွမ်းသက်ကြီးသင်တန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း (ရန်ကုန်)