လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် အပြည့်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ (MOU)များ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

      လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနနှင့် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ မသန် စွမ်းသူများ၊ အမျီုးသမီးများ၊ သက်ကြီး ရွယ်အို စောင့်ရှောက် ရေးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းကြီး (၈)ရပ်တို့တွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အစိုးရ မဟုတ်သော  အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ (MOU) လက်မှတ် ရေးထိုး အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။