လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် အပြည့်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ (MOU)များ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

      လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနနှင့် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ မသန် စွမ်းသူများ၊ အမျီုးသမီးများ၊ သက်ကြီး ရွယ်အို စောင့်ရှောက် ရေးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းကြီး (၈)ရပ်တို့တွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အစိုးရ မဟုတ်သော  အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ (MOU) လက်မှတ် ရေးထိုး အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

      World Vision (Myanmar), Save the Children (UK) နှင့် Help Age International အဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့ သည် (၉.၉.၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ INGOs အဖွဲ့(၉)ဖွဲ့သည် (၉.၇.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ ပါသည်။
    (၁)    Good Neighbour International
    (၂)    Terre des homes (Tdh- Italia)
    (၃)    Action Aid
    (၄)    Japan Heart
    (၅)    Caritas Thailand
    (၆)    Global Vision
    (၇)    Plan International
    (၈)    The Leprosy Mission International
    (၉)    Latter-Day Saint Charities
  

      ယင်း နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး INGOs အဖွဲ့များသည် နှစ်စဉ် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ အသေးစိတ် ရေးဆွဲပြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့များသို့ အသိပေး၍ ဒေသ အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။