လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန

 

နိဒါန္း
  လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႕ေၾကာင့္ လူမႈေရးဒုကၡနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားကို ေဝမွ်ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လူထုအတြင္းမွ ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားအရ ကူညီေပးျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
  ကေလးသူငယ္နွင့္ မိသားစုမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ား၊ လူမႈေရးျပႆနာရွင္ လူတန္းစား အသီးသီးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း၊  ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းနွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွ ေစတနာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ခိုင္မာစြာ ပါဝင္ေရးအတြက္ စည္းရံုးျခင္း၊ ကူညီျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ အရင္းခံအဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္။


ေနာက္ခံသမိုင္း
 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး မရမီကာလတြင္ အမ်ိဳးသားယာယီ အစိုးရက “အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔” ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအဖြဲ႕ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနဟူ၍ အစိုးရက တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁.၄.၁၉၅၃ ေန႔မွစ၍ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ လူမႈေရးရာႀကီးပြားေရးဌာနဟု ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ ေန႔မွစ၍ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ၁၉၅၃ ခုနွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈေရးရာ ႀကီးပြားေရးဌာနအမည္မွ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ခဲ့သည္။  ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနကို “လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန”ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူမ်ားအား လူမႈေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူညီမွ် ရရွိေစမႈကို အေျခခံေသာ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။


ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
    (၁)    တစ္မ်ိုးသားလံုး က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရး ဟူသည့္ အမ်ိဳးသား ေရးဦးတည္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊
    (၂)    လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊
    (၃)    လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္၊
    (၄)    မလိုလားအပ္ေသာလူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္  ကာကြယ္ေပးရန္၊
    (၅)    လူမႈေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား စည္းရံုးေဖာ္ထုတ္ရန္၊
    (၆)    လူမႈေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊


လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

    (၁)    ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊   ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

     ( ၂ )    လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
    
     ( ၃ )    အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း
    
    (၄)    သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
    
    (၅ )    မသန္စြမ္းသူမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
   
    ( ၆ )    ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္း
    
     (၇)    လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း 

ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္း
    (၁)    ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
    (၂)    အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား
    (၃)    အာဆီယံကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
    (၄)    အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
    (၅)    အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား
    (၆)    အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္းနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား    

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ညႊန္ၾကားေရးဝန္မ်ား
    ၁။    ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေအာင္မင္း          ၁-၈-၁၉၅၃        မွ    ၁၃-၁၁-၁၉၅၉
    ၂။    ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေသာင္း              ၁-၁၂-၁၉၅၉      မွ    ၂၀.၃.၁၉၆၂
    ၃။    ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးလွေဖ                ၆.၁၁.၁၉၆၂        မွ    ၅.၁၀.၁၉၆၃
    ၄။    ဦးဘခိုင္                                   ၅.၁၀.၁၉၆၃        မွ    ၁၀.၆.၁၉၆၄
    ၅။    ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေက်ာ္စိုး             ၁၀.၆.၁၉၆၄        မွ    ၃.၁၀.၁၉၆၄
    ၆။    ဗိုလ္မွဴးထြန္းျမိဳင္                         ၃.၁၀.၁၉၆၄       မွ    ၈.၅.၁၉၆၇
           ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ပထမအဆင့္
    ၇။    ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေထြး                 ၁.၁.၁၉၆၉         မွ    ၃.၃.၁၉၇၅

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား
    ၁။    သီရိပ်ံခ်ီဦးၾကည္                        ၅.၅.၁၉၇၅         မွ    ၁၄.၈.၁၉၈၀
    ၂။    သံအမတ္ႀကီးဦးေသာင္းလြင္        ၁၅.၈.၁၉၈၀        မွ    ၁၃.၁၂.၁၉၈၇
    ၃။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းဦး                   ၁၄.၁၂.၁၉၈၇       မွ    ၂၅.၅.၁၉၉၂
    ၄။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းပို                      ၁.၈.၁၉၉၂         မွ    ၁၂.၁.၁၉၉၈
           စီမံထူးခြ်န္(ပထမဆင့္)
    ၅။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးစစ္ျမိဳင္                     ၁၀.၄.၁၉၉၈       မွ    ၁၇.၇.၂၀ဝ၈
           စီမံထူးခြ်န္(ပထမဆင့္)    
    ၆။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးၾကည္                    ၁၈.၇.၂၀ဝ၈     မွ    ၂၈.၂.၂၀၁၇

    ၇။   ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး                ၂၂.၈.၂၀၁၇     မွ        ယေန႔အထိ