လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန

 

နိဒါန္း
 

       လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးဒုကၡႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ လူမႈေရးတာဝန္မ်ားကို ေဝမွ်ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လူထုအတြင္းမွ ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း နည္းလမ္းမ်ားအရ ကူညီေပးျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

      ကေလးသူငယ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူမ်ား၊ လူမႈေရးျပႆနာရွင္ လူတန္းစား အသီးသီးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွ ေစတနာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ ခိုင္မာစြာ ပါဝင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ကူညီျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ အရင္းခံအဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္။


ေနာက္ခံသမိုင္း
         ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး မရမီကာလတြင္ အမ်ိဳးသားယာယီ အစိုးရက “အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕” ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအဖြဲ႕ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနဟူ၍ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁.၄.၁၉၅၃ ေန႔မွစ၍ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ လူမႈေရးရာႀကီးပြားေရးဌာနဟု ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ ေန႔မွစ၍ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈေရးရာ ႀကီးပြားေရးဌာနအမည္မွ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနကို “လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန”ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူမ်ားအား လူမႈေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူညီမွ် ရရွိေစမႈကို အေျခခံေသာ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။


ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား


    (၁)   လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊
    (၂)    လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္၊
    (၃)   မလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေပးရန္၊
    (၄)   လူမႈေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္သားျပည္သူမ်ားအား စည္း႐ုံး ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
    (၅)   လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊


လုပ္ငန္းရပ္မ်ား

    (၁)   ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
    (၂)    လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
    (၃)   အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း
    (၄)   သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
    (၅)   မသန္စြမ္းသူမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
    (၆)   ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္း
    (၇)   လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

 

အာဆီယံဗဟိုခ်က္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္း


   (၁)   အာဆီယံလူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (AMMSWD,SOMSWD, ACWC, ASWC, ACF)
   (၂)   အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား (AMMW,ACW)
   (၃)   အာဆီယံလူငယ္ေရးရာလုပ္ငန္း (AMMY, SOMY)
   (၄)   အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (AMMSWD,ACWC)
   (၅)  ျမန္မာႏိုင္ငံအာဆီယံအသင္း (Network of ASEAN Association -Focal Person)
   (၆)  အာဆီယံၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္ပုံတင္အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (AWPR)

 

ဖြဲ႕စည္းပုံ

      လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံအား အရာထမ္း(၇၇၂)ဦး၊ အမႈထမ္း (၈၅၃၇) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉၃၀၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနခြဲ (၆)ခုျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-

  • (က) စီမံ/ဘ႑ာဌာနခြဲ၊
  • (ခ) ကေလး/လူငယ္ဌာနခြဲ၊
  • (ဂ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနခြဲ၊
  • (ဃ) မသန္စြမ္းသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ၊
  • (င) အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ၊
  • (စ) လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြဲ။


လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဖြင့္ၿပီး/ဖြင့္ရန္က်န္ ႐ုံးဌာနမ်ားစာရင္း

စဥ္  ႐ုံး/ဌာနမ်ား  ရွိရင္း  ဖြင့္ၿပီး  ဖြင့္ရန္က်န္      မွတ္ခ်က္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ၁၅ ၁၅ -  
ခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး   ၇၄ ၄၈ ၂၆  
ၿမိဳ႕နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ၃၃၀

၁၃၂

၁၉၈  
 ကေလးျပဳစုေရးဌာန         
လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း  ၁၁ ၁၁  
မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၃၅၄ ၁၆၈ ၁၈၆  
 ECCD Resource Center    
Day care Center      
လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း     
၁၀  မသန္စြမ္းေက်ာင္း       
၁၁ အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္း      
၁၂ အိမ္တြင္းမႈေက်ာင္း  ၁၁ ၁၁    

dsw chat

dsw graph

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ၫႊန္ၾကားေရးဝန္မ်ား

၁။ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေအာင္မင္း   ၁.၈.၁၉၅၃ မွ ၁၃.၁၁.၁၉၅၉
၂။ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေသာင္း ၁.၁၂.၁၉၅၉ မွ ၂၀.၃.၁၉၆၂
၃။ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးလွေဖ ၆.၁၁.၁၉၆၂ မွ ၅.၁၀.၁၉၆၃
၄။ ဦးဘခိုင္ ၅.၁၀.၁၉၆၃ မွ ၁၀.၆.၁၉၆၄
၅။ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေက်ာ္စိုး   ၁၀.၆.၁၉၆၄ မွ ၃.၁၀.၁၉၆၄
၆။ ဗိုလ္မႉးထြန္းၿမိဳင္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ပထမအဆင့္   ၃.၁၀.၁၉၆၄ မွ ၈.၅.၁၉၆၇
၇။  ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဦးေထြး ၁.၁.၁၉၆၉ မွ ၃.၃.၁၉၇၅


 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား

၁။ သီရိပ်ံခ်ီဦးၾကည္   ၅.၅.၁၉၇၅ မွ ၁၄.၈.၁၉၈၀
၂။ သံအမတ္ႀကီးဦးေသာင္းလြင္   ၁၅.၈.၁၉၈၀မွ ၁၃.၁၂.၁၉၈၇
၃။ ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းဦး  ၁၄.၁၂.၁၉၈၇မွ ၂၅.၅.၁၉၉၂
၄။ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းပို စီမံထူးခြၽန္(ပထမဆင့္)  ၁.၈.၁၉၉၂ မွ ၁၂.၁.၁၉၉၈
၅။ ဗိုလ္မႉးႀကီးစစ္ၿမိဳင္ စီမံထူးခြၽန္(ပထမဆင့္)  ၁၀.၄.၁၉၉၈မွ ၁၇.၇.၂၀ဝ၈
၆။ ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးၾကည္   ၁၈.၇.၂၀ဝ၈ မွ ၂၈.၂.၂၀၁၇
၇။  ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး  ၂၂.၈.၂၀၁၇မွ ယေန႔အထိ