သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ာ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ   ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(၁၁)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ ဘမဲ့၊ မိဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေလလြင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္၍ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ရန္ ပို႔အပ္လာေသာ ကေလး သူငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ဆဲ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ားအား လက္ခံ၍ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အက်င့္စာရိတၱပိုင္း ဆ

လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊မိဘမဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ား၊ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္၍ အက်င့္ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္ ပို႔အပ္လာေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ဆဲ ကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ား အား လက္ခံ၍ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ အတန္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၅၉၀)ဦး ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁။    ယေန႔ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မူဝါဒ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ရွိရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း တစ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားအ‌ေပၚအေျခခံ၍ လုံေလာက္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးစီမံခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၅၁.၄) သန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ (၉၃:၁၀၀) အခ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္၏အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတြက္ အႀကဳံးဝင္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား (၁၅ႏွစ္မွ ၃၅ႏွစ္ အတြင္း) လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၃.၈၁% ျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံ-လူငယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမွာ ဗဟိုခ်က္လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္  အာဆီယံ လူငယ္ထုအတြင္း  မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တတ္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံလူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလူငယ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူငယ္ထု၏ စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပံုမွန္က်င္းပလ်က္ ရိွပါသည္။ အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် လက္ခံက်င္းပ လ်က္ရိွရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ားက ပံုမွန္တက္ေရာက္ လ်က္ရိွပါသည္။

လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

     လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေလလြင့္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ လူငယ့္ရိပ္သာ(၇၀)ခုကို ဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္ေပါင္း (၇၅၈၉)ကို ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။