လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံပေးထားသော ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့များ၏ ပြည်နယ်/တိုင်း စုစုပေါင်းစာရင်း

(၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး - (၄၃၄) ဖြဲ႕

(၂) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး - (၆၅) ဖြဲ႕

(၃) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး - (၄၀) ဖြဲ႕

(၄) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး - (၁၂) ဖြဲ႕

(၅) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး - (၁၂) ဖြဲ႕

(၆) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး - (၄၀) ဖြဲ႕

(၇) ေနျပည္ေတာ္တိုင္းေဒသႀကီး - (၃၄) ဖြဲ႕

(၈) ကခ်င္ျပည္နယ္ - (၁၁) ဖြဲ႕

(၉) ကရင္ျပည္နယ္ - (၅) ဖြဲ႕

(၁၀) ခ်င္းျပည္နယ္ - (၁၃) ဖြဲ႕

(၁၁) မြန္ျပည္နယ္ - (၇) ဖြဲ႕

(၁၂) ရခိုင္ျပည္နယ္ - (၄) ဖြဲ႕

(၁၃) ရွမ္းျပည္နယ္ - (၁၉) ဖြဲ႕

စုစုေပါင္း   - (၆၉၆) ဖြဲ႕
 

အာဆီယံႏွင့္ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

အာဆီယံဗဟိုခ်က္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
(၁)     အာဆီယံလူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (AMMSWD,SOMSWD, ACWC, ASWC, ACF)
(၂)     အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား (AMMW,ACW)
(၃)    အာဆီယံလူငယ္ေရးရာလုပ္ငန္း(AMMY, SOMY)
(၄)    အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း(AMMSWD, ACWC)
(၅)    ျမန္မာႏိုင္ငံအာဆီယံအသင္း (Network of ASEAN Association -Focal Person)
(၆)    အာဆီယံၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္ပုံတင္အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ (AWPR)

အာဆီယံေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား

အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ပါဝင္တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အာဆီယံဆိုင္ရာ focal points အစည္းအေဝးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က)    အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝး(AMMSWD)

(ခ)    အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး မ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး(SOMSWD)

( ဂ)    အာဆီယံ လူငယ္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး(AMMY)

(ဃ)    အာဆီယံလူငယ္ေရးရာအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး (SOMY)

( င)    အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး(AMMW)

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

UNICEF အဖြဲ႕သည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္  Case Management သင္တန္းမ်ားဖြင့္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ နည္းနစ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာန၏ ဉီးေဆာင္မႈျဖင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးတြင္ Unicef အေထာက္အပံ့ျဖင့္ International Consultant အျဖစ္ International Development Law Organization (IDLO) အဖြဲ႕မွ တစ္ဦး၊ National Consultant အျဖစ္ ဉီးေက်ာ္စိန္(ဥပေဒအႀကံေပး)၊ ေဒၚ႐ူပါျမ (ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္း)၊ ဉီးမ်ိဳးျမင့္ထြန္း (