အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
           ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းမ်ားဌာနစု(၂)

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (၂)ခုရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္(တြံေတး)ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း

      အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း (၇)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱၱေလး၊ ဇီးပင္ၾကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။


သင္တန္းသားလက္ခံျခင္း
    ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို လက္ခံပါသည္-
    (က)   ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ခ)    အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။
    (ဂ)    မိဘႏွစ္ဦးစလံုး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
    (ဃ)   ျမန္မာစာ ေရးတတ္/ ဖတ္တတ္ရမည္။
    (င)    ေက်ာင္းစည္းကမ္း တိက်စြာ လိုက္နာရမည္။


သင္တန္းအေရအတြက္ 
    တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၇) ၾကိမ္ ဖြင့္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း

အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း ရွိပါသည္။

တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး၊ ျမိတ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။