အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) - NSPAW

စတုတၳအႀကိမ္  ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (ေဘဂ်င္း ၁၉၉၅)ကို တက္ေရာက္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္‌ေရးကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ CEDAW၊ ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔ကို အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ကို ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္သူမ်ားသို႔ Help Line ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ Gender Based Violence Case (GBV Case) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရး Help Line တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၃၄၀၄၂၂၂ ႏွင့္ ၀၆၇-၃၄၀၄၉၉၉ ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္ကာ တည္ေထာင္ထား ရွိပါသည္။ အဆိုပါ Help Line သို႔ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိရွိသူ ျပည္သူမ်ားမွလည္းေကာင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာတိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး တိုင္ၾကားသူမ်ား၏သတင္း အခ်က္အလက္မေပါက္ၾကားေရးကို အထူးအေလးထားကာကြယ္ေပးကာ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္သူမ်ားသို႔ Hotline ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

COVID-19 ၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ ဝမ္းနည္း ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္း စသည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားအား စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမင့္တက္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ယာယီ Hot Line မ်ားထားရွိ၍ ျပည္သူမ်ားအား စိတ္ဓါတ္ေရးရာျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စင္တာ (One Stop Women Support Centre - OSWSC) ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ Gender Based Violence Case (GBV Case) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္အေျခအေနအရ Survivor အား သီးျခားလုံၿခဳံမႈေပးရန္ လိုအပ္ပါက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ “အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စင္တာ” (One Stop Women Support Center-OSWSC) မ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ OSWSC အသစ္ဖြင့္လွစ္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (၂)ရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
           ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းမ်ားဌာနစု(၂)

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (၂)ခုရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္(တြံေတး)ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။