မသန္စြမ္းသူမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    ၁။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအရျမန္မာႏိုင္ငံရွိမသန္စြမ္းသူဦးေရမွာ၂.၃သန္းျဖစ္ၿပီး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္၄.၆ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းသူ ၄.၆ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ အျမင္အာ႐ုံမသန္စြမ္းသူ၂.၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊အၾကားအာ႐ုံမသန္စြမ္းသူ၁.၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ ၁.၉ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူ၁.၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။