လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းေနာက္ခံသမိုင္း

          ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၀န္ၾကီး ဦးဘေစာ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႔၀င္ (၁၂)ဦး ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ ကိုဖြဲ႔စည္းျပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေျမဧက (၅၀.၉ဧက)အက်ယ္အ၀န္းရွိ လက္ရွိေနရာတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းအားစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

          ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး ဌာနသို႔လြဲေျပာင္းေပးျပီး လူမႈ၀န္ထမ္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားအား လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်နိုင္ရန္ လူမႈ၀န္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းမွသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိေသာသင္တန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္သည့္ေနရာ            -    လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း
                                             အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ုိင္းဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
                                             ဖုန္း- ၀၁-၆၅၀၄၉၃၊ ၀၁-၉၆၆၁၃၁၀