ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန

နိဒါန္း

၁။    ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္ အကူျပဳဗဟိုဌာနကို အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ (၃.၆.၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွစ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

၂။    ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန (Central ECCD Resource Center) ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- 

လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း

         ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီး ဦးဘေစာ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕ဝင္ (၁၂)ဦး ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေျမဧက(၅၀.၉ဧက)အက်ယ္အဝန္းရွိလက္ရွိေနရာတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းအား စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းမွသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိေသာသင္တန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္သည့္ေနရာ            -    လူမႈ၀န္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း
                                             အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ုိင္းဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
                                             ဖုန္း- ၀၁-၆၅၀၄၉၃၊ ၀၁-၉၆၆၁၃၁၀