အသိေပးေၾကညာျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေသခ်ာေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား ခန႔္ထားၿပီး၊ နစ္နာသူအတြက္ လိုအပ္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုစားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူ အတြက္ ယာယီခိုလႈံရန္ေနရာမ်ား စီစဥ္ထားရွိေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။