ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

 တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္(၂)ႀကိမ္စီက်င္းပျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ားအား အသိပညာေပးသင္တန္း၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ INGOs, NGOs မ်ားအား ဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားမ်ားအား တစ္ႏွစ္ လွ်င္ (၁)ႀကိမ္စီ က်င္းပေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ ကေလးသူငယ္

ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

     မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ က႑အားလုံးတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ လူထုမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမရွိေစရန္အတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၁၄၂)ေက်ာင္းႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းမွာလည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-         (က)    အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး‌ၾကာင့္ လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ ေရွာက္သူမဲ့ ကေလးမ်ားအား ေမြးစမွ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည္အထိ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ မူလတန္းပညာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊           ( ခ)    ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းစနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊           ( ဂ) ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးမ်ားအနက္ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေသာ ကေလးမ်ားကို အသက္                 (၁၀)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ပို႔အပ္ရန္၊           (ဃ) ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ား ပုံမွန္မိသားစုအတြင္း ႀကီးျပင္းလာၿပီး ကေလးသူငယ္ဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိဘမ်ားအား  ေမြးစားခြင့္ေပး ရန္ ႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္းကို အသက္ (၅)ႏွစ္မွစတင္၍ မူလတန္းပညာ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ                 သင္ၾကားႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ 

မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

     မူႀကိဳပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မူႀကိဳအ႐ြယ္ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံံ့ၿဖိဳးေရး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလမ္းၫႊန္ ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) ႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳအ႐ြယ္ ( ၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ ) ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆရာ့လမ္းၫႊန္ ( Teacher's Guide on Pre-School Curriculum ) တို႔ကို ေရးသားျပဳစုျဖန႔္ေဝခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားသည္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

     ျျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာမမ်ားအား အရည္အေသြး  ျပည့္မီေစေရးအတြက္ ေစတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ဆရာမမ်ား/ တာဝန္ခံမ်ားသင္တန္း၊ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္း၊ မိဘရပ္႐ြာအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္စပ္ေန ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ UNICEF ၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွနည္းျပမ်ားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးအသီးသီးတြင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

    ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုသို႔အသိပညာေပးျခင္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အသက္(၆)လမွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ ရပ္႐ြာပံ့ပိုးမႈ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားအား မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရပ္႐ြာအေျချပဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၇) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ မိခင္ဝိုင္း (၁၀)ဝိုင္း ႏႈန္းျဖင့္  စတင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ /ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္ဝိုင္းေပါင္း (၁၂၀၀)ဝိုင္းထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။