ရပ္ရြာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး

      ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိရီးယားအာဆီယံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျပီး အထီးက်န္ ဆန္ေနေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကုိ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘဝ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ ႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

      ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အလြန္အမင္း မ်ားျပားသည့္ ျပႆ      နာကုိ ရင္မဆုိင္ရ ေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းျပႆ      နာကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိးပြားလာမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ သြက္လက္ က်န္းမာၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ် ရတဲ့ဘဝမ်ဳိးျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာညီလာခံ

         ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ-ကုိရီးယား အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၀ခုနွစ္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံတြင္ Help Age International မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း တင္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရံုးမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုနား ဟိုတယ္တြင္ ေမလ (၇) ရက္မွ  (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ(၂၈)ႏိုင္ငံမွ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္သက္ႀကီး ရြယ္အို စုစုေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔က်င္းပျခင္း

    ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ (၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားအရ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာင္စီသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၇/ ၁၈ ျဖင့္    “  International Years of Older Persons towards a society for all ages  ”   ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ကုိ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားႏွစ္နွင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ရိပ္သာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိသားစု စုေပါင္း ေနထုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက လုိက္နာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ထူေထာင္ၿပီး ခုိကုိးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ၁၉၁၅ခုႏွစ္တြင္ ပုိးကုန္သည္ ေဒၚဦးဇြန္းမွ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ မင္းကြန္း ဘုိးဘြားရိပ္သာ စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ေသာ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဘုိးဘြားေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ တင္ျပလာေသာ ဘုိးဘြား ရိပ္သာမ်ားကုိ စိစစ္၍ အသိအမွတ္ျပဳကာ အဆင့္(၃)ဆင့္ ခြဲ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။