သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

ရိပ္သာအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္း     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းႀကီး(၇)ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအားလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘိုးဘြားရိပ္ သာမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ရိပ္သာ(၈၅)ခုျဖစ္ၿပီး အဆင့္အလိုက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာညီလာခံ

         ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ-ကုိရီးယား အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၀ခုနွစ္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံတြင္ Help Age International မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း တင္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရံုးမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုနား ဟိုတယ္တြင္ ေမလ (၇) ရက္မွ  (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ(၂၈)ႏိုင္ငံမွ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္သက္ႀကီး ရြယ္အို စုစုေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔က်င္းပျခင္း

 ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ (၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္  (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တို႔၏  ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ အမွတ္ ၁၉၉၇/၁၈ျဖင့္ “International Year of Older Persons: towards a society for all ages” “သက္႐ြယ္စုံညီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ရိပ္သာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိသားစု စုေပါင္း ေနထုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက လုိက္နာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ထူေထာင္ၿပီး ခုိကုိးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ၁၉၁၅ခုႏွစ္တြင္ ပုိးကုန္သည္ ေဒၚဦးဇြန္းမွ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ မင္းကြန္း ဘုိးဘြားရိပ္သာ စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ေသာ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဘုိးဘြားေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ တင္ျပလာေသာ ဘုိးဘြား ရိပ္သာမ်ားကုိ စိစစ္၍ အသိအမွတ္ျပဳကာ အဆင့္(၃)ဆင့္ ခြဲ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။