ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိေသာ ေဂဟာ/ရိပ္သာတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲေဝရရွိသည့္ဘ႑ာရန္ပုံေငြအရ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေထာက္ပံ့ ေပးပါသည္။ ၂။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ေဂဟာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား စာအုပ္(၂)အုပ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္အညီ ေစ/ဖြဲ႕စည္းမ်ားသို႔ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနသည္ ရပ္႐ြာအတြင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ားသို႔ ေအာက္ပါႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ -

ေစတန႔ာဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း

သမိုင္းေနာက္ခံ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖန္တီးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။