ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိေသာ ေဂဟာ/ရိပ္သာတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲေဝရရွိသည့္ဘ႑ာရန္ပုံေငြအရ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ေထာက္ပံ့ ေပးပါသည္။ ၂။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ေဂဟာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးရွိရမည့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆုံးစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား စာအုပ္(၂)အုပ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္အညီ ေစ/ဖြဲ႕စည္းမ်ားသို႔ စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနသည္ ရပ္႐ြာအတြင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ၊ မသန္စြမ္း ေဂဟာ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးေဂဟာမ်ားသို႔ ေအာက္ပါႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္ -

ေစတန႔ာဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း

    ေခတ္အဆက္ဆက္ ယြင္းမပ်က္ခဲ့ေသာ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားေပးကူညီမႈ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖန္တီးႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ယေန႕ထက္ထိေအာင္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳး လ်က္ရွိသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမွဳဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကေပသည္။

    ၁၉၅၃ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ခြင့္ျပဳသတ္မွတ ္ထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အညီေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူမႈဝန္ထမး္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးေရးလုပ္ငန္းကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုစဥ္က လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းကို စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕က ဆင္းရဲ၍ အတိဒုကၡေရာက္ ေနၾကေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊  သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳေပးခဲ့ ၾကပါသည္။ ယင္းသို႕ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာမက ျပည္သူလူထုကလည္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း ၍လည္ေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လညး္ေကာင္း တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။