၂၅-၁၁-၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ Online အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္က်င္းပရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator, Mr. Ola Almgren၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္က႑မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္‌ေတာ္၊ ၂၀.၁၁.၂၀၂၀     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ All China Youth Federation ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ုံး၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ China-Myanmar Youth Webinar ကို ၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၅:၀၀)နာရီမွ (၁၈:၀၀) နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀.၁၁.၂၀၂၀      “(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း အထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔)အခမ္းအနား”ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ Video Conferencingစနစ္ျဖင့္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ Unicef မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. June Kunugi ၊ ကေလး  သူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးမူဝါဒ ေရးဆြဲေရး နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးသူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ‌ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း/ ဌာနငယ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိေသာ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မႈ မျပန႔္ပြားေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဌာနငယ္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ အေရးေပၚယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Zoom Meeting ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၃-၁၁-၂၀၂၀ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္၍ က်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ညီလာခံကို ယေန႔မြန္းလြဲ ပိုင္းက Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမသိဂႌ အမႉးျပဳေသာ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းအလႉေငြမ်ားကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္လႉဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လက္ခံခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ကာလအတြင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား စနစ္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးကို Video Conferencing စနစ္အသုံးျပဳ၍ ရိပ္သာတာဝန္ခံ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၁၀.၂၀၂၀ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အြန္းလိုင္စနစ္ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။