စက္တင္ဘာလ ၂၄ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးအား စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးအား စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး+(၃)ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝး မ်ားအား စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း Virtual Conferencing ျဖင့္ က်င္းပ
စက္တင္ဘာလ၊ ၂၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ COVID – 19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ျခင္းကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါ သည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမႉး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူငယ့္ေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ လူငယ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း COVID-19 ဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို Video Conferencing ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္အခမ္းအနားကို Video Conferencing ျဖင့္က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ ဆုရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၉.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Monitoring and Evaluation Framework အတြက္ Indicator မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို Virtual Workshop အေနျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၄.၉.၂၀၂၀ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ(၁/၂၀၂၀) ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၁.၉.၂၀၂၀ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္(CERP)အရ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္(၉)ခုရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Online စနစ္ျဖင့္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၉၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ (CERP)အရ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ အတြင္းရွိ ေဂဟာ/ရိပ္သာမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Online အခမ္းအနားျဖင့္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
စက္တင္ဘာ ၉၊ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည့္ ေနျပည္ေတာ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနအေဆာက္အဦကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
စက်တင်ဘာ ၈ ၊နေပြည်တော် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင်သည် COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ်(CERP)အရ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ကယား ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဂေဟာ/ရိပ်သာများသို့ ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခြင်းကို Online အခမ်းအနားဖြင့် ကျင်းပရာတွင် တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။