မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသိရွိလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသိရွိလိုက္နာ
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား အား ျပည္သူမ်ားသိရွိ ႏိုင္ပါရန္တင္ျပအပ္ပါသည္-