လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

မိတ္ဆက္      ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အ‌ေျခခံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈအား လက္ခံက်င့္သုံးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (NSPSP)ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ NSPSPသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္သလို ရရွိေစေရးအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။