လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁။    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူမႈစီးပြား အေျခအေနအသီးသီး၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ လူအုပ္စုအသီးသီး၏ လူမႈစီးပြား အခက္အခဲမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အား ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳမိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အား ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံမူအျဖစ္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ေရး၊ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ က႑ေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးဟူ၍ အေျခခံမူ(၃)ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး  မဟာဗ်ဴဟာအရ ေအာက္ပါအဓိကလုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္-