လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - စာ႐ြက္မွတ္တမ္းမွသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ဆီသို႔................စန္းစန္းေအး(က်န္းမာေရးေဘာဂေဗဒ)

     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ “လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္‌ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုလြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး” မူဝါဒႏွင့္အညီျပည္သူလူထုအတြင္းထိေရာက္ေသာ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီး‌ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ