မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း
    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာက္ပါသင္တန္းေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး မသန္စြမ္း သူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္-

    (က)    မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စစ္ကိုင္း)
    ( ခ)    နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး)
    ( ဂ)    မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး)
    (ဃ)    မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (၁)ခု (ရန္ကုန္)
    ( င)    မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္)
    ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို (၁.၁၁.၁၉၆၃) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း မ်က္မျမင္ကေလးမ်ားကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္၍ သင္တန္းသား (၂၀၀)ဆံ့ေက်ာင္းအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
-    အိမ္ေထာင္မရွိသူ
-    ကိုယ္၊ စိတ္ က်န္းမာသည့္ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ
-    လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး
-    စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို လိုလားစြာ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူ
-    လုံးဝမျမင္သူ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ျမင္သူ (အျမင္ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံ)
ပညာေရး
-    မ်က္မျမင္လက္စမ္းစာျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္း၌ မူလတန္းပညာ သင္ယူေစျခင္း
-     လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာမ်ားကို အမွတ္ (၄) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တို႔တြင္ သင္ၾကားေစျခင္း
-    တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလႉရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးစီစဥ္ေပးၿပီး မိသားစုမွပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္းတက္ေရာက္လိုပါကလည္း ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း
-    ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း (Window Application Software Writing and AudioEngineering and Music Programming)
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္
    အတန္းပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ အ႐ြယ္ႀကီးမွ ေရာက္ရွိလာေသာ မ်က္မျမင္သင္တန္းသားမ်ားအား အသုံးလုံး သင္ၾကားေပးၿပီး ေအာက္ပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးပါသည္-
-     အႏွိပ္အေၾကာျပင္သင္တန္း
-    ႀကိမ္ထိုးလက္မႈသင္တန္း
-    Fancy Key Chain သင္တန္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
-    ေန႔စဥ္ တာဝန္က် တာဝန္မႉးမ်ားက က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း
-    ဆရာဝန္မ်ားမွ တစ္ပါတ္လွ်င္ (၁)ႀကိမ္ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးျခင္း
-    အေရးေပၚအေျခအေနရွိပါက ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသျခင္း
ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးမႈ
-    မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတန္းမ်ားအထိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ စာသင္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း သင္ၾကားေပးျခင္း
လိပ္စာ        -    ၁၃၂၊ ပန္းပင္ႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -    ၀၁-၉၃၁၇၀၇၀၊ ၀၁-၉၃၁၇၁၂၆
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္        -    တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔
မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(စစ္ကိုင္း)
    စစ္ကိုင္းမ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို (၁၆.၁၂.၂၀၀၃) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ မ်က္မျမင္ကေလးမ်ားကိုအခမဲ့ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားအျဖစ္ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ ကေလး(၁၀၀)ဦးဆံ့ေက်ာင္းအျဖစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
-    အိမ္ေထာင္မရွိသူ
-    ကိုယ္၊ စိတ္ က်န္းမာသည့္ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ
-    လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး
-    စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို လိုလားစြာ သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူ
-    လုံးဝမျမင္သူ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ျမင္သူ (အျမင္ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံ)
ပညာေရး
-    မ်က္မျမင္လက္စမ္းစာျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္း၌ မူလတန္းပညာ သင္ယူေစျခင္း
-    လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာမ်ားကို အမွတ္ (၂)၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ စစ္ကိုင္း၌သင္ယူေစျခင္း
-    အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားအတြက္ စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေစျခင္း
-    အသုံးလုံး သင္ၾကားေပးျခင္း
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္
-    အႏွိပ္အေၾကာျပင္သင္တန္း
-    Fancy Key Chain သင္တန္း
-    ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
-    Audio Edition သင္တန္း
-    ဂီတသင္တန္း
-    ေဗဒင္သင္တန္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
-    ေန႔စဥ္ တာဝန္က် တာဝန္မႉးမ်ားက က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း
-    နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ ျပသေပးျခင္း
-    သီတဂူေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသေပးျခင္း
-    မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ကုသေပးျခင္း
လိပ္စာ        -    အမွတ္၊ ၆/၂၈၊ ကားႀကီးကြင္းေျမာက္ဘက္၊ မရွိခဏဘုရားအနီး၊
            ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -    ၀၇၂-၂၂၂၃၇
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္        -    တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔
နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ရန္ကုန္)
    နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းကို (၉.၆.၂၀၁၄)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ နားမၾကားေသာကေလး(၁၀၀) ဦးကို လက္ခံႏိုင္သည့္ ခြင့္ျပဳအင္အားရွိပါသည္။
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
-    ကိုယ္၊ စိတ္ က်န္းမာသည့္ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ
-    လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး
-    မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္း
-    အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးၿပီးသည့္ နားၾကားႏႈန္း စာ႐ြက္စာတမ္းတင္ျပျခင္း
ပညာေရး
-    လက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင့္ မူလတန္းပညာကို ေက်ာင္းတြင္း၌ပင္ ေက်ာင္းပညာသင္ ၾကားျခင္း
-    လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းပညာမ်ားကို အျခားအေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ သင္ယူေစျခင္း
က်န္းမာေရး
-    ေန႔စဥ္ တာဝန္က် တာဝန္မႉးမ်ားက က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း
-    ဌာနဆရာဝန္မွ တစ္လ (၁)ႀကိမ္ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးျခင္း
-    ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေဆးေပးခန္း၊ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားသို႔ ကုသ ေပးျခင္း
လက္သေကၤတျပဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား  သင္တန္း
-    (၅.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ လက္သေကၤတျပဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၄)သင္တန္းကို လက္သေကၤတျပဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လိပ္စာ        - အမွတ္-၃၄ (FG) အိုးစု(၃)လမ္း၊ ေမတၱာၫြန္႔ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊
          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -    ၀၁- ၅၄၈၈၇၂
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္        -    တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔

နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(မႏၲေလး)
    နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္းကို (၁၉.၉.၁၉၈၁)ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အသက္ (၆)ႏွစ္မွ(၁၈)ႏွစ္အထိ နားမၾကားေသာကေလး(၂၀၀)ဦးကို လက္ခံႏိုင္သည့္ ခြင့္ျပဳအင္အားရွိပါသည္။
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
-    ကိုယ္၊ စိတ္ က်န္းမာသည့္ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ
-    လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး
-    မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္း
-    အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးၿပီးသည့္ နားၾကားႏႈန္း စာ႐ြက္စာတမ္းတင္ျပျခင္း
ေက်ာင္းပညာေရး
-    သူငယ္တန္းမွ ဆဌမတန္းအထိ နားမၾကားေက်ာင္းတြင္ လက္သေကၤတျပဘာသာစကားျဖင့္ စာေပ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း
-    လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးအျဖစ္ သတၱမတန္းမွ ဒႆမတန္းအထိ အမွတ္(၃၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ မႏၲေလးတြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိျခင္း
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္
-    ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး
-    စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း
-    ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
က်န္းမာေရး
-    ေန႔စဥ္ တာဝန္က် တာဝန္မႉးမ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
-    ေက်ာင္းတြင္းေဆးေပးခန္းထားရွိျခင္း
-    ဌာနဆရာဝန္မွ တစ္ပတ္ (၁)ႀကိမ္ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးျခင္း
-    ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေဆးေပးခန္း၊ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားသို႔ ၫႊန္းပို႔ ကုသေစျခင္း
လိပ္စာ    -    အကြက္အမွတ္ (၈၅၈)၊ စစ္ကိုင္းလမ္းခြဲ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊
            မႏၲေလးၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -    ၀၂-၃၄၆၁၇၊ ၀၂-၃၀၀၄၃
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္        -    တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔
မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)
    မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းကို (၆.၁၀.၁၉၇၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းကေလး (၁၅၀)ဦးဆံ့ ေက်ာင္းအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
- အသက္ (၆)ႏွစ္မွ(၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိ ေအာက္ပါ လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းႏွင့္ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းျဖစ္သူမ်ား
    ေဒါင္း(စ္)ဆင္ဒ႐ြန္း
ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း
ေျခမစုံ/ လက္မစုံ
သူငယ္နာအေၾကာတင္း
Autism
Attention Deficit Hyper Activity Disorder
Global Development Delay
ပညာေရး
-    ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္း၌ပင္ မူလတန္းပညာ သင္ယူေစၿပီး  စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
-    ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အေျခခံ အေရး၊ အဖတ္တို႔ကို အထူးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း

ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
-    အက
-    ပန္းခ်ီ
-    လက္မႈ
-    ပုံေျပာ
-    ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က်င့္ျခင္း
-    မိမိတစ္ကိုယ္ရည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
-    လူမႈဆက္ဆံေရး
အႀကိဳအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ
-အေျခခံပန္းခ်ီ
-လက္မႈ
-အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား
လိပ္စာ        -    အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္-    ၀၁-၉၆၆၁၄၄၂၊ ၀၁၆၅၂၃၇၁
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္    -    -    တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔(၀၉:၃၀နာရီမွ ၁၅:၁၅ နာရီအထိ)
မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)
    မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)ကို (၅.၆.၂၀၁၄)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အသက္(၆)ႏွစ္မွ(၁၈)ႏွစ္ရွိ  ဉာဏ္ရည္မမီႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူကေလးမ်ားအတြက္ ကေလး (၁၀၀)ဦးဆံ့ သင္တန္းေက်ာင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
- အသက္ (၆)ႏွစ္မွ(၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိ ေအာက္ပါ လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းႏွင့္ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းျဖစ္သူမ်ား
    ေဒါင္း(စ္)ဆင္ဒ႐ြန္း
    ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း
    ေျခမစုံ/ လက္မစုံ
    သူငယ္နာအေၾကာတင္း
    အတက္ေရာဂါ
    ေအာ္တစ္ဇင္
ပညာေရး
-    ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းေသာ္လည္း ဉာဏ္ရည္မီေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္း၌ပင္ မူလတန္းပညာ သင္ယူေစၿပီး  စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
-    ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အေျခခံ အေရး၊ အဖတ္တို႔ကို အထူးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း
ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
-အက
-ပန္းခ်ီ
-လက္မႈ
-ပုံေျပာ
-ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က်င့္ျခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
-    ေန႔စဥ္ တာဝန္က် တာဝန္မႉးမ်ားက လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
လိပ္စာ                - ၅၈x ၅၉ ၾကား၊ (၂၆)ဘီလမ္း၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -  ၀၂-၄၀၂၁၀၉၂
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္                -   တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔(၀၉:၃၀ မွ ၁၅:၁၅ နာရီအထိ)
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (ရန္ကုန္)    
လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္းဝင္းအတြင္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာကို (၂၃.၈.၂၀၀၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးမသန္စြမ္းကေလး (၁၀၀) ဦးဆံ့ ေက်ာင္း အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
-    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဌာနငယ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ မသန္စြမ္း ကေလးမ်ား
-    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ေပးပို႔ေသာရပ္႐ြာအတြင္းရွိ ေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား

ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးမႈ
-    စကားလုံးပီသစြာ ေျပာဆိုတတ္ေစရန္
-    လူမႈဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစရန္
-    တစ္ေန႔တာ တစ္ကိုယ္ရည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ေစရန္
-    ပတ္ဝန္းက်င္အား သတိျပဳေလ့လာတတ္ေစရန္
-    အေရအတြက္၊ အေရာင္ႏွင့္ အမည္နာမမ်ားကို မွတ္မိသိရွိေစရန္ အထူးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေလ့က်င့္လွ်က္ရွိပါသည္။
စာေပပညာသင္ၾကားေပးျခင္း
-    စာေပသင္ၾကား၍ရေသာ ကေလးမ်ားအား အသုံးလုံး ပညာ သင္ၾကားေပးပါသည္
-    ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္ကေလးမ်ားသည္ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မသန္ စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း
-    တစ္ဦးခ်င္းေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊
-    အုပ္စုလိုက္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း
-    အုပ္စုဖြဲ႕စကားဝိုင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
-    ေက်ာင္းတြင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ျပင္ပအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း
-    အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
-    ရန္ကုန္ကေလးအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕၏ လစဥ္ က်န္းမာေရးလာေရာက္ စစ္ေဆးေပးျခင္း
-    မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး မ်ားသို႔ ၫႊန္းပို႔ကုသေပးျခင္း
လိပ္စာ        -    အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -    ၀၁-၉၆၆၃၃၉၂
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္        -    (၂၄)နာရီ
မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္)
    မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းကို (၃၀.၈.၁၉၇၈)ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဦးေရ(၅၀)ဆံ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
သင္တန္းသား ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္
-    အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္းရွိသူ
-    ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ
သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းမ်ား
-    အီလက္ထေရာနစ္သင္တန္း
-    စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း
-    တံဆိပ္႐ိုက္သင္တန္း
-    ဓါတ္ပုံသင္တန္း
-    ဆံသသင္တန္း
-    ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
-    သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း အေဆာင္စီစဥ္ေပးျခင္း
-    သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား စားေသာက္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
-    သင္တန္းဆင္းၿပီး ေနရပ္ျပန္ ခရီးစရိတ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း
လိပ္စာ        -    အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္    -    ၀၁-၉၆၆၁၇၁၂
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္        -    တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔(၀၉:၃၀ နာရီမွ ၁၇:၀၀ နာရီအထိ)