ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (၂)ခု၊ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(၃၂)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းကို ဌာနအေျချပဳကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာအရ မိဘမ်ားသည္သားသမီးမ်ားအား ရင္အုပ္မကြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ရာ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးစနစ္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အိမ္တြင္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာရပါသည္။

     ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေန၊ အသိပညာနည္းပါးမႈ တို႔ေၾကာင့္ကေလးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ကေလးဦးေရမ်ားျပားလာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးဦးေရလည္းတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

     ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးျပဳစုေရးဌာန(၆)ခု၊ ေန႔ကေလး ထိန္းဌာန(၃၀)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၁၆)ေက်ာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၅၆၉)ေက်ာင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

     ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးျပဳစုေရးဌာန(၆)ခု၊ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန(၂၄)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၂၀)ေက်ာင္းအား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၆၆၀)ေက်ာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးျပဳစုေရးဌာန(၆)ခု၊ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန (၄၁)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၂၁)ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၇၈၉)ေက်ာင္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 


     ယခုအခါ ကေလးျပဳစုေရးဌာန(၅)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၆၈)ေက်ာင္း၊ တည္ၿမဲမႈရွိေသာ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၇၂၀)ေက်ာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (၁-၈-၂၀၀၃) ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားဟု ေခၚတြင္ျခင္း မရွိ္ေတာ့ဘဲ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဟု တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။

     ထို႔အျပင္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားအားလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အသိအမွတ္ျပဳေပးလ်က္ ရွိပါသည္။