ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

    ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္္ျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသို႕အသိပညာေပးျခင္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းတို႕ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

     ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး ေလ့လာ၊ ကိုးကားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ Singapore International Foundation (SIF) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပင္မအေထာက္အကူျပဳ စာၾကည့္တိုက္ ( DSW- SIF ECCD Resource Center ) ကိုလည္း အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း အတတ္သင္သိပၸံေက်ာင္း တြင္(၄.၉.၂၀၀၉) ရက္ေန႕မွစတင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။