အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔က်င္းပျခင္း

    ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ (၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ (၃၅)ႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္ မ်ားအရ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာင္စီသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၇/ ၁၈ ျဖင့္    “  International Years of Older Persons towards a society for all ages  ”   ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ကုိ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားႏွစ္နွင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ကို “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔”အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနား တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ရာ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ားအား တက္ေရာက္ေစၿပီး အလွဴေငြ၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ားသို႔ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အသက္အႀကီးဆံုး အဘိုး(၁)ဦးႏွင့္ အဘြား(၁)ဦးကိုလည္း အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား တြင္လည္း ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္  “အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားေန႔ ”အခမ္းအနားကို က်င္းပၾကပါသည္။

 

International Day of Older People