ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

ယင္းသို႔ဌာနအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရုံမွ်ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အားလုံး၏ ဘက္စုံဖြံျဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္သျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အသက္ (၃)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ ၊ စာရိတၱ၊ စိတ္ခံစားမႈ ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိသည့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေစေရးကို ရပ္ရြာအတြင္းရွိ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ပးႏိုင္ေရးအတြက္ မိခင္၀ိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို UNICEF ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ၿမိဳ႕နယ္(၁၉)ခုတြင္ မိခင္၀ိုင္းေပါင္း(၁၉၀) ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ မိခင္၀ိုင္းမ်ားဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒသထြက္ တန္ဖိုးနည္း ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကေလးကစားစရာ ျပဳလုပ္ျခင္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ မိခင္၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ သာမက ဖခင္မ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုးေပးမႈတုိ႕သည္လည္း အေရးပါေၾကာင္း ရပ္ရြာလူထုအား အသိပညာတိုးေစခဲ့ပါသည္။