မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

     မူႀကိဳပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ရိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလးမ်ား  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလမ္းညႊန္ ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) ႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ( ၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ ) ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆရာ့လမ္းညႊန္ ( Teacher's Guide on Pre-School Curriculum ) တို႔ကို ေရးသားျပဳစုျဖန္႕ေ၀ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားသည္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးသူငယ္မ်ား ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားလုပ္ငန္း အစီအစဥ္(၂၀၀၆-၂၀၁၅)တြင္လည္း  ကေလးသူငယ္ျပဳ စုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္းခ်မွတ္ထားပါသည္ - 

(က) ကေလးသူငယ္ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးကိုတိုးျမွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး။

(ခ) ေမြးစမွအသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားလုံးတိုးတက္ေစေရး။

(ဂ) ေရွးဦးကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ခတ္မီ တိုးတက္ေစေရး။

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈(က)(ဂ) အရ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးႏွင့္ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း ၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကူအညီ ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအား စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ႏို္င္ရန္ႏွင့္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရွးဦးကေလးသူငယ္မ်ား   ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္း ( The Law relating to the Early Childhood Care and Development Draft ) ကိုေရးသားျပဳစု၍ ထုတ္ျပန္ရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

     ထို႕အျပင္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကေလးမ်ား၏  မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ က႑ေပါင္းစုံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ကေလးသူငယ္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲမႈကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။