ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိ္ဳးေၾကာင့္လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ မရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ေမြးစမွ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္အထိ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစေရး အတြက္ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္မိသားစုအတြင္း ႀကီးျပင္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိဘမ်ားအား ေမြးစားခြင့္ေပးျခင္း၊ မူလတန္း ပညာေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

တည္ေနရာ

(၁) ေရႊဂံုတိုင္ကေလးျပဳစုေရးဌာန အမွတ္(၂၄၇/၂၆၉)၊ အလယ္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳနယ္

(၂) မႏၱေလးကေလးျပဳစုေရးဌာန လမ္း(၃၀)ႏွင့္(၆၃)လမ္းေထာင့္၊နယူးစီဗြီ လိုင္း၊ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ရပ္၊

     ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕

(၃) မေကြးကေလးျပဳစုေရးဌာန ျပည္ေတာ္သာလမ္းႏွင့္စြယ္ေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ျမင္သာရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕

(၄) ေမာ္လၿမိဳင္ကေလးျပဳစုေရးဌာန အိမ္ယာေတာ္လမ္း၊ေမာင္ငံရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕

(၅) က်ိဳင္းတံုကေလးျပဳစုေရးဌာန အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ယန္းခမ္းအခါအထက္ ေက်းရြာ၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕

 

ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္နံနက္(၆း၀၀)နာရီမွ ည(၈း၀၀)နာရီထိ ကေလးမ်ားကို ေအာက္ပါလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေလ့က်င့္ျပဳစုေပးလ်က္ရွိ ပါသည္ -

(က) ကေလးမ်ားအိပ္ယာထျခင္း။

(ခ) သြားတုိက္၊မ်က္နွာသစ္၊သနပ္ခါးလိမ္းျခင္း။

(ဂ) အသား/ငါးဆန္ျပဳတ္ စားသံုးျခင္း။

(ဃ)ကေလးမ်ားစိတ္ၾကိဳက္ကစားျခင္း။

(င) ေရခ်ိဳးသနပ္ခါးလိမ္းျခင္း။

(စ) ျဖည့္စြက္အစားအစာစားသံုးျခင္း။

(ဆ) ဘက္စံုဖံြ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ကစားျခင္း။

(ဇ) ေန႕လည္ထမင္းစားျခင္း။

(စ်) အိပ္စက္အနားယူျခင္း။

(ည) ျဖည့္စြက္အစားအစာစားသုံးျခင္း။

(ဋ) ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ကစားျခင္း။

(ဌ) ညေနစာထမင္းစားျခင္း။

( ဍ) ဘုရားရွိခိုး/ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ျခင္း။

( ဎ) အိပ္ယာဝင္ျခင္း။