ျပည္သူမ်ားသို႔ Hotline ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

COVID-19 ၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း၊ ဝမ္းနည္း ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးျခင္း စသည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားအား စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမင့္တက္ေစရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ယာယီ Hot Line မ်ားထားရွိ၍ ျပည္သူမ်ားအား စိတ္ဓါတ္ေရးရာျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
Hot Line ဖုန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ထားရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ MPT, Mytel, Telenor, Ooredoo ဖုန္းအမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး ထားရွိ ကာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးအစားတူဖုန္းလိုင္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ပါက ဖုန္းေခၚဆိုမႈသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

Hot Line မွဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးခံယူသူမ်ား၏ သတင္း အခ်က္ အလက္ မေပါက္ၾကားေစေရး အထူးအေလးထားကာကြယ္ေပးကာ အျခားလူမႈေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါက ဆက္လက္ၫႊန္းပို႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း တို႔အား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။